Algemene voorwaarden

  1. Deelname aan de trainingen van All Outdoor Training geschiedt geheel op eigen risico. All Outdoor Training is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.
  2. De trainingen van All Outdoor Training zijn intensief en in sommige gevallen blessuregevoelig. Naar eigen inzicht dienen de deelnemers te besluiten of zij, zowel fysiek als mentaal, in staat zijn te kunnen deelnemen aan de door All Outdoor Training aangeboden trainingen. Indien de deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, zwanger is, of indien de deelnemer om een andere reden twijfelt aan een trainingsdeelname, raden wij aan om eerst advies in te winnen bij een arts en of een fysiotherapeut.
  3. Aan de trainingsadviezen die All Outdoor Training aanbiedt kunnen geen rechten worden ontleend en worden voor eigen risico opgevolgd.
  4. All Outdoor Training heeft het recht om de deelnemer waarbij de veiligheid op mentaal en/of het fysieke vlak, naar de overtuiging van All Outdoor Training, niet langer gegarandeerd kan worden, uit te sluiten van (verdere) deelname aan de trainingen. De financiƫle schade die mogelijk zou kunnen worden geleden door deze beslissing kan niet worden verhaald. Er vindt geen restitutie van de overeengekomen kosten plaats.
  5. All Outdoor Training is niet aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens de door All Outdoor Training georganiseerde trainingen.
  6. Indien naar de beoordeling van All Outdoor Training de veiligheid ten gevolge van extreme weersomstandigheden, waaronder worden verstaand: onweer, storm, bliksem, extreme warmte, sneeuw of ijzel, niet langer kan worden gegarandeerd is All Outdoor Training gerechtigd de training te annuleren. All Outdoor Training is niet aansprakelijk voor geleden schade ten gevolge van de bovengenoemde omstandigheden. Er zal in overleg wel naar een andere datum worden gekeken zodat de training kan worden ingehaald.
  7. De deelnemer stemt ermee in dat haar gegevens door All Outdoor Training bewaard zullen worden. All Outdoor Training verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.
  8. De deelnemer verklaart, met ingang van heden, geheel op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid deel te nemen aan de trainingen van All Outdoor Training.
  9. All Outdoor Training heeft het recht om verandering aan te brengen in deze voorwaarden.